9 x 18 MAK

9x18 Makarov Ammunition

google-site-verification=kUPgplnAYHgE4zmmRcv23mNTPU36ePz4BBnGUTtN9xU